Användningsvillkor

Allmänna användningsvillkor för online-erbjudandet tillhörande "www.neudorff.se"

1. Giltighetsområde, allmänt

1.1 För användning av dessa internetsidor tillhörande W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, DE-31860 Emmerthal, gäller uteslutande följande användningsvillkor.

1.2 Kompletterande, motstridiga eller allmänna affärsvillkor, som avviker från dessa användningsvillkor eller andra villkor från användaren kan inte ens vid kännedom bli en del av avtalet. För att i undantagsfall kunna bli en del av avtalet måste W. Neudorff GmbH KG uttryckligen bekräfta deras giltighet.

1.3 Denna internetsida är uteslutande avsedd att användas i Sverige*. Samtlig produktinformation hänförs till godkännande/registrering i Sverige*. W. Neudorff GmbH KG kan inte garantera, att den information, som finns på denna internetsida även är korrekt utanför Sverige*.

1.4 Vi förbehåller oss rätten, att när som helst ändra resp. uppdatera våra allmänna användningsvillkor. Vi ber dig därför, att vid ditt nästa besök på vår internetsida titta igenom dessa villkor för att få kännedom om eventuella ändringar.

2. Online-erbjudandets innehåll

2.1 Innehållet på vår internetsida har framställts med stor omsorg. Alla rekommendationer i forumet skrivs efter bästa vetande. Vi kan dock inte ansvara för dessa innehålls riktighet, fullständighet och aktualitet.

2.2 Vi försöker ställa vår internetsida till förfogande utan avbrott. Trots all omsorg kan bortfall (t.ex. på grund av nödvändiga underhållsarbeten) inte uteslutas.

2.3 Vi förbehåller oss att tidvis inskränka tillgängligheten till information och övrig användning av de tjänster, som erbjuds på internetsidan, om detta krävs med hänsyn till kapacitetstaket, eller skyddet för servern eller för utförandet av tekniska åtgärder (t.ex. vid systembortfall), eller för förbättring av den erbjudna tjänsten. 

3. Varumärkes och upphovsrätt

3.1 Alla innehåll på vår internetsida, inklusive texter, bilder, grafiska illustrationer, ljud- och videofiler tillhör – om inget annat uttryckligen har anmärkts – W. Neudorff GmbH KG. Detta material skyddas av upphovsrätten samt av andra lagar om skydd av andlig egendom. Reproduktion, bearbetning, distribution och varje form av exploatering av dessa innehåll utanför den tyska upphovsrättens gränser får endast ske med skriftligt tillstånd från W. Neudorff GmbH KG. Under kundservice www.neudorff.se hittar du samtliga material (produktbilder, etc.), som vi ställt till förfogande för kommersiellt bruk, t.ex. för webbutiker. Var god skicka oss ett pliktexemplar. Övriga innehåll på vår internetsida får utan skriftligt tillstånd från W. Neudorff GmbH KG endast användas för privata och inte för kommersiella resp. yrkesmässiga ändamål.

3.2 Alla varumärken som nämns på denna internetsida tillhör W. Neudorff GmbH KG, om inget annat anges. Obehörig användning och missbruk av dessa varumärken är uttryckligen förbjuden.

3.3 Förutsättningen för användning av material, som innehåller ett testresultat som t.ex. ÖKO-TEST-etiketten, är att alla uppgifter är väl synliga och lättlästa – detta gäller särskilt för källredovisningen. Det är inte tillåtet att använda teckensnitt med en teckenstorlek som är mindre än 6 punkter. Om materialet skall användas under längre tid ska användaren säkerställa, att testresultatet fortfarande får användas som reklam.

4. Presstjänst

4.1 Samtlig material som ingår i presstjänsten får endast användas för redaktionella ändamål. Det är inte tillåtet att överlämna de uppgifter som erbjuds här till icke auktoriserad tredje part.

4.2 En publicering av dessa material är endast tillåten med en hänvisning till bildkällan "Neudorff" resp. den bildkälla som anges.

4.3 Användaren ombedes dessutom, att efter publicering skicka ett pliktexemplar eller motsvarande länk till W. Neudorff GmbH KG.

5. Externa länkar

Denna internetsida kan innehålla länkar till externa internetsidor tillhörande tredje part, på vilka vi inte har något inflytande. Vi kan därför inte ansvara för dessa främmande innehåll. För innehållet på länkade sidor ansvarar alltid respektive tillhandahållare eller operatör av dessa sidor. De sidor som länkats av oss har vid den tidpunkt när vi länkade dem kontrollerats med avseende på möjliga rättsöverträdelser. Rättsvidriga innehåll var vid denna tidpunkt inte urskiljbara. En permanent kontroll av de länkade sidorna utan konkreta hållpunkter för en rättskränkning är dock inte rimlig. Erhåller vi kännedom om rättskränkningar, kommer länkar av detta slag att avlägsnas omgående.

6 .Ansvar

6.1 Med förbehåll för reglerna under siffra 7.2 begränsas det lagstadgade ansvaret att betala skadestånd för W. Neudorff GmbH KG enligt följande:

Vid pliktförsummelser på grund av oaktsamhet begränsas det ansvar som åläggs W. Neudorff GmbH KG på den avtalsspecifika skada, som kan förutses i samband med denna tjänst.

6.2 De förut nämnda ansvarsbegränsningarna gäller inte om de strider mot obligatorisk lagstadgat ansvar samt vid övertagande av en garanti eller vid vårdslöst förorsakade personskador.

6.3 Användaren är förpliktad att vidta lämpliga åtgärder för att förebygga och reducera skador.

7. Slutbestämmelser

7.1 För dessa användningsbestämmelser gäller tysk lag.

7.2 Enda laga domstol för alla tvister i samband med dessa användningsbestämmelser är Hannover, under förutsättning att användaren är en köpman, offentligträttslig juridisk person eller särskilda offentligträttsliga tillgångar. Det samma gäller, om användaren har flyttat sin bostadsort till utlandet eller saknar allmän laga domstol i Tyskland.

7.3 Är en av dessa användningsbestämmelser overksam, påverkar detta inte de övriga bestämmelsernas giltighet.


Emmerthal, maj 2014