Dataskydd

W Neudorff GmbH KG (nedan även kallad ”personuppgiftsansvarige) tar skyddet av personuppgifter på allvar och följer de tillämpliga bestämmelserna kring dataskydd, speciellt reglerna i EU-dataskyddsförordningen (GDPR) och tyska dataskyddslagen "Bundesdatenschutzgesetz" (BDSG). I det följande vill vi gärna informera dig om när vi behandlar vilka data inom ramen för användningen av vår webbplats. 

I. Allmänt

1. Databehandlingens omfattning

Principiellt samlar vi endast in och använder personuppgifter från våra användare om dessa krävs för att tillhandahålla en funktionell webbplats samt vårt innehåll och funktioner. Insamling och användning av personuppgifter från våra användare sker endast om behandlingen av uppgifterna är tillåten enligt lag eller med samtycke från användaren. 

2. Rättslig grunder för databehandlingen

Såvitt vi erhåller användarens samtycke att behandla personuppgifter på vår webbplats gäller Art. 6 par. 1 punkt a GDPR som rättslig grund för hur personuppgifterna behandlas.

Vid behandling av personuppgifter som krävs för att uppfylla ett avtal, vars avtalspart är användaren, gäller Art. 6 par. 1 punkt b GDPR som rättslig grund. Detta gäller även behandling som krävs för att genomföra en avtalsliknande förpliktelse eller pre-kontraktsåtgärder.

Såvitt en behandling av personuppgifter krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse, som är föremål för vårt företag. gäller Art. 6 par. 1 punkt c GDPR som rättslig grund.

Om behandlingen krävs för att skydda vårt företags eller en tredje parts legitima intressen, och om den berörda användarens intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte överväger de förstnämndas intressen gäller Art. 6 par 1 punkt f GDPR som rättslig grund för databehandlingen (s.k. intresseavvägning). 

Därutöver finns ytterligare lagstadgade rättsliga grunder för behandling av personuppgifter som vi konkret kommer att redogöra för nedan - om så är tillämpligt.

3. Lagringstid

Användarens personuppgifter raderas eller spärras så snart som syftet med lagringen har fallit bort. Vid loggfiler uppgår lagringstiden till 8 dagar. Lagring utöver detta kan endast ske om den europeiska eller nationella lagstiftaren har föreskrivit detta i unionsrättsliga förordningar, lagar eller andra föreskrifter som vårt företag är föremål för. Spärr eller radering av data sker även när lagringsperioden som föreskrivs av nämnda normer löper ut, såvida det inte är nödvändigt att lagra datan ytterligare för att sluta eller uppfylla ett avtal.

4. Vidarebefordran av personuppgifter 

Om vi ger personuppgifter vidare är det uteslutande till tjänsteföretag eller partnerföretag, som hjälper oss med att handlägga de ändamål som nämns ovan. Dessa företag behöver dina personuppgifter för att kunna genomföra sitt arbete för vår räkning och är förpliktade att följa tillämpliga dataskyddsbestämmelser. Personuppgiftsbiträden som vi använder är:

 • webbleverantör 
 • webbhotell leverantör
 • distributör 

Utöver detta skickas inga personuppgifter vidare till tredje part. 

5. Ort för databehandlingen

Behandlingen av personuppgifterna som lagras av dig sker i staterna i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt i länder som inte ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Att nödvändig dataskyddsnivå garanteras framgår i synnerhet av ett s.k. ”Beslut om adekvat skyddsnivå” från den Europeiska kommissionen, den s.k. ”EU-standardavtalsklausulen” eller - i händelse av mottagare i USA - efterlevnaden av principen om den s.k. ”EU-US Privacy Shield”.

II. Behandling av personuppgifter på webbplatsen

1. Tillhandahållande av webbplatsen och utarbetande av loggfiler

a) Beskrivning av databehandlingen

Varje gång som vår webbplats öppnas registrerar vårt system automatiskt datan och informationen från berörd dator. 

Följande data samlas in här:

 • Information om vilken webbläsare och version som används
 • Användarens operativsystem
 • Användarens internetleverantör
 • Användarens IP-adress
 • Datum och klockslag för åtkomsten
 • Webbplatser varifrån användarens system kommer till vår webbplats 
 • Webbplatser som öppnas av användarens system via vår webbplats

Datan sparas även i loggfiler i vårt system. Lagring av denna data tillsammans med användarens övriga personuppgifter sker inte.

b) Rättslig grund för databehandlingen

Rättslig grund för den tillfälliga lagringen av datan är art. 6 par. 1 punkt f GDPR.

c) Databehandlingens syfte

Systemets tillfälliga lagring IP-adressen är nödvändig för att leverera webbplatsen till användarens dator. För att göra detta måste användarens IP-adress sparas under hela sessionen. 

För dessa ändamål finns även vårt legitima intresse i databehandlingen enligt Art. 6 par. 1 punkt f GDPR.

d) Lagringens varaktighet

Uppgifterna raderas så snart som de inte längre krävs för att uppnå syftet som de samlades in för. Datan som har samlats in för att tillhandahålla webbplatsen raderas efter 30 dagar. 

e) Möjlighet att invända och avlägsna

Att samla in data för att tillhandahålla webbplatsen och för att lagra datan i loggfiler är absolut nödvändigt för att driva webbplatsen. Följaktligen har användaren inte möjlighet att invända. 

2. Kontaktformulär och e-postkontakt

a) Beskrivning av databehandlingen

På vår webbplats finns ett kontaktformulär som kan användas för elektronisk kontakt. Om en användare tillvaratar denna möjlighet överförs datan som har angivits i inmatningsbilden till respektive distributör och lagras där. Obligatoriska fält som ska fyllas i är: 

 • E-postadress
 • Meddelande

Dessutom har användaren möjlighet att ange ytterligare valfria uppgifter i inmatningsbilden.

Alternativt kan kontakten ske via e-postadressen som vi tillhandahåller. I detta fall sparas användarens personuppgifter som har skickats via e-post. 

I detta sammanhang vidarebefordras endast datan till respektive distributör. Datan används endast för att behandla konversationen.

b) Rättslig grund för databehandlingen

Rättslig grund för databehandlingen är Art. 6 par. 1 punkt f GDPR. Om e-postkontakten syftar till att ingå ett avtal eller avtalsliknande skyldigheter gäller Art. 6 par. 1 punkt b GDPR som ytterligare rättslig grund.

c) Databehandlingens syfte

Behandlingen av personuppgifter från inmatningsbilden används endast för att behandla kontakten. Vid en kontakt finns även ett legitimt intresse att behandla datan.

d) Lagringens varaktighet

Uppgifterna raderas så snart som de inte längre krävs för att uppnå syftet som de samlades in för. För personuppgifter från kontaktformulärets inmatningsbild och de som skickades via e-post gäller detta när respektive konversation med användaren har avslutats. Konversationen är avslutad när man av sammanhanget kan härleda sig till att berört faktaförhållande har klargjorts. 

e) Möjlighet att invända och avlägsna

Om användaren tar kontakt med oss via kontaktformuläret eller e-post kan denne när som helst invända mot att personuppgifterna sparas. Invändningen kan ske via kontaktinformationen som anges i slutet av vår integritetspolicy. I händelse av en invändning kan konversationen med användaren inte fortsätta och alla personuppgifter, som har sparats i samband med kontakten med oss, kommer att raderas.

3. Tävlingar, kampanjer 

a) Beskrivning av databehandlingen

Ibland anordnar vi tävlingar/kampanjer på vår webbplats. Om en användare tillvaratar denna möjlighet överförs datan som har angivits i inmatningsbilden till oss och till respektive distributör och lagras där. Dessa data är vanligtvis: 

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Adress
 • ev. ytterligare uppgifter som har märkts som obligatoriska eller valfria uppgifter

b) Rättslig grund för databehandlingen

Rättslig grund för databehandlingen är Art. 6 par. 1 punkt b GDPR. 

c) Databehandlingens syfte

Behandlingen av personuppgifter från inmatningsbilden används endast för att genomföra och avveckla tävlingar resp. kampanjer.

d) Lagringens varaktighet

Uppgifterna raderas så snart som de inte längre krävs för att uppnå syftet som de samlades in för. Vid tävlingar gäller detta när en vinnare har registrerats och vinsten har skickats. Ytterligare detaljer om tävlingen finns i respektive deltagarvillkor. 

e) Möjlighet att invända och avlägsna

Användaren kan när som helst invända mot att dennes personuppgifter lagras, dock är det då inte längre möjligt att delta i tävlingen. Invändningen kan ske via kontaktinformationen som anges i slutet av integritetspolicyn. 

III. Användning av cookies 

1. Beskrivning av databehandlingen

För att göra besöket på vår webbplats attraktivare och för att möjliggöra vissa funktioner använder vi ”Cookies”. Härmed handlar det om textinformation som lagras i webbläsaren resp. från webbläsaren till användarens enhet. Om en användare öppnar en webbplats kan en Cookie sparas på användarens operativsystem. Denna Cookie innehåller en karakteristisk teckenföljd som möjliggör en entydig identifiering av webbläsaren när webbsidan öppnas igen. 

a) Tekniskt nödvändiga Cookies

Vi använder Cookies för att göra vår webbplats användarvänligare. Vissa delar på vår webbplats kräver att den uppringande webbläsaren även kan identifieras efter ett webbplatsbyte. Följande uppgifter sparas och överförs i Cookies:

 • Inaktivera Cookie
 • Inloggningsinformation

b) Cookies som inte är tekniskt nödvändiga, Cookies från tredje part 

På vår webbplats använder vi även Cookies som inte är tekniskt nödvändiga, som gör att vi kan analysera användarens surfningsbeteende. På detta sätt kan följande uppgifter överföras:

 • Utnyttja webbplatsens funktioner

Följande Cookies som inte är tekniskt nödvändiga är s.k. Cookies från tredje part:

 • Frekvens av sidvisningar (Matomo)
 • Hur ofta sidan anropats (Google Analytics)
 • Mätning av reklamens resultat (Google Conversion Tracking)

När vår webbplats öppnas informeras användaren om att Cookies används och samtycket om behandlingen av dennes personuppgifter som används i detta sammanhang inhämtas. I detta sammanhang finns även en hänvisning till integritetspolicyn. 

c) Hänvisning om hur man ändrar webbläsarens inställningar

De flesta webbläsare är inställda, så att de automatiskt accepterar cookies. Användaren kan endast förhindra att Cookies lagras på dennes dator genom att genomföra motsvarande inställningar på webbläsaren, varigenom funktionaliteten på vår webbplats kan begränsas. 

2. Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är vid närvaro av ett motsvarande samtycke från användaren Art. 6 par. 1 punkt a GDPR.

För övrigt är den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter med användning av Cookies Art. 6 par. 1 punkt f GDPR.

3. Databehandlingens syfte

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga Cookies är att förenkla användarens användning av webbplatsen. Vissa funktioner på vår webbplats är inte tillgängliga om inte Cookies används. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren kan identifieras även efter ett webbplatsbyte. 

Användning av Cookies som inte är tekniskt nödvändiga och tredje parts Cookies sker med syfte att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Genom analys-cookies lär vi oss hur webbplatsen används och kan på så sätt kan vi kontinuerligt optimera vårt online-utbud.

Användaruppgifter som Cookies har samlat in på vår webbplats används inte för att skapa användarprofiler.

I ovannämnda syften finns även vårt legitima intresse i att behandla personuppgifter enligt Art. 6 par. 1 punkt f GDPR. 

4. Lagringens varaktighet, möjlighet att invända och avlägsna

Cookies lagras på användarens dator och överförs från den till vår webbplats. Därför har du som användare fullständig kontroll över hur Cookies används. Om du ändrar inställningarna i din webbläsare kan du inaktivera eller begränsa överföringen av Cookies. Cookies som redan har lagrats kan när som helst raderas. Detta kan även ske automatiskt. Om Cookies inaktiveras för vår webbplats går det eventuellt inte att till fullo använda alla funktioner på webbplatsen.

IV. Hänvisningar till sociala nätverk, sociala plugins 

a) Sociala plugins 

Besökare på vår webbplats kan nå sociala nätverk via länkar. Länkarna på vår webbplats är märkta med logotypen för respektive socialt nätverk. 

Såvitt vi i detta sammanhang även använder s.k. sociala plugins för nämnda sociala nätverk integrerar vi den dataskyddsvänliga Shariff-lösningen (jmf. www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html ). Knapparna för vanliga sociala nätverk överför redan användardatan till motsvarande sociala nätverk vid varje sidvy. De upprättar obemärkt kontakt med de sociala nätverken även om användaren inte är inloggad eller medlem i nätverket. Shariff-lösningen agerar här som mellaninstans och sörjer för att ingen data skickas till de sociala nätverken när du endast öppnar vår webbplats. Först när du klickar på ett socialt plugin kan datan överföras till respektive nätverk och lagras där. Det sociala nätverket erhåller då informationen som du har hämtat från motsvarande undersidor till vårt online-utbud. För detta behöver du varken ha ett konto på detta sociala nätverk eller vara inloggad där. I fall du vid denna tidpunkt är inloggad på respektive socialt nätverk via ditt personliga användarkonto, kan respektive socialt nätverk nu förknippa ditt öppnande av denna webbplats med ditt användarkonto. För att förhindra detta måste du logga ut från ditt användarkonto på respektive socialt nätverk innan du klickar på s.k. sociala plugins. Observera att behandlingen och användningen av personuppgifter åligger respektive socialt nätverk, och att Neudorff inte har eller erhåller kännedom om den faktiska omfattningen och innehållet i överförd data och dess användning av respektive leverantör. Man måste utgå ifrån att åtminstone IP-adressen och enhetsrelaterad information registreras och används. Det är även möjligt att de sociala nätverken använder Cookies. Mer information om i vilken omfattning leverantören av de sociala nätverken behandlar dina personuppgifter, samt inställningsmöjligheterna för att skydda din integritet finns i respektive leverantörs integritetspolicy: 

- Facebook: www.facebook.com/about/privacy 

- Instagram: www.instagram.com/about/legal/privacy/ 

- YouTube: www.youtube.com/t/privacy 

- Twitter: https://twitter.com/de/privacy 

- WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

V. Analysverktyg och reklam

1. Matomo

På vår webbplats används webbanalysverktyget ”Matomo” (tidigare Piwik). Analysen av användarbeteendet är viktigt eftersom efterfrågan på innehåll analyseras på detta sätt, och för att online-utbudet ska kunna optimeras. 

I dessa ändamål ligger även vårt legitima intresse för databehandlingen. 

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna med användning av webbanalysverktyg i dess nuvarande form är Art. 6 par. 1 punkt f GDPR. 

Insamlade användaruppgifter inom ramen för Matomo används inte för att skapa användarprofiler.

2. Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Tillhandahållare är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade "cookies". Det är textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt för oss att analysera din användning av webbplatsen. Den information om din användning av denna webbsida, som nämnda cookie skapar, sänds i regel till och sparas på en server i USA , som ägs av Google.

Lagring av cookies från Google Analytics och användningen av detta analysverktyg sker på grundval av GDPR artikel 6.1 (f). Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse att analysera användarbeteendet för att optimera både sin webbplats och reklam.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktionen IP-anonymisering på den här webbplatsen. Detta innebär att din IP-adress förkortas av Google innan överföring till USA sker när det gäller medlemsstater i Europeiska unionen eller andra avtalsstater, som omfattas av avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information på uppdrag av ansvarig operatör av webbplatsen i syfte att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och tillhandahålla andra tjänster för webbsidans operatör kopplade till användningen av webbplatsen och Internet. Google kommer när det gäller Google Analytics inte att samköra IP-adressen från din webbläsare med andra uppgifter som Google innehar.

Insticksprogram till webbläsare

 

Du kan förhindra att cookies sparas genom en motsvarande inställning i din webbläsare; vi vill dock betona, att det kan innebära att du då inte kan använda alla funktioner på vår webbplats fullt ut. Du kan dessutom förhindra att Google samlar in och behandlar de data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) genom att ladda ner och installera det insticksprogram till webbläsaren som tillhandahålls under följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Invändning mot datainsamling

 

Du kan förhindra att dina data samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. Det sätts en opt-out-cookie som förhindrar insamling av dina data vid framtida besök på den här webbplatsen: Inaktivering av Google Analytics

Mer information om hanteringen av användardata hos Google Analytics finns i Googles sekretesspolicy: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Personuppgiftsbiträde

Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google och iakttar de strikta kraven som ställs av den tyska dataskyddsmyndigheten fullt ut vid användning av Google Analytics.

 

Demografiska kännetecken hos Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktioner "demografiska kännetecken" från Google Analytics. Detta gör att rapporter kan upprättas som innehåller information om webbplatsens besökare, såsom t.ex. ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google och från besökares data från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte tilldelas en viss person. Du kan när som helst inaktivera den här funktionen via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt förbjuda insamlingen av dina uppgifter genom Google Analytics enligt beskrivningen i avsnittet "Invändning mot datainsamling".

Lagringstid

 

Uppgifter som lagrats hos Google på användar- och händelsenivå, som är kopplade till cookies, användar-ID (t.ex. user ID) eller reklam-ID (t.ex. DoubleClick-cookies, Android-reklam-ID), anonymiseras resp. raderas efter 14 månader. Detaljer om detta finns på följande länk: support.google.com/analytics/answer/7667196

 

3. Remarketing med Google Analytics

 

Våra webbsidor använder funktionerna från Google Analytics Remarketing tillsammans med funktioner för flera enheter från Google AdWords och Google DoubleClick. Tillhandahållare är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Den här funktionen gör det möjligt att koppla ihop de reklammålgrupper som skapats med remarketing från Google Analytics med funktionerna för flera enheter från Google AdWords och Google DoubleClick. På detta sätt kan intressebaserade, personaliserade reklambudskap som anpassats till dig beroende på ditt tidigare användar- och surfbeteende även visas på en annan av dina terminaler (t.ex. surfplatta eller dator).

Om du har lämnat ett motsvarande samtycke kopplar Google för detta ändamål ihop din webb- och app-historik med ditt Google-konto. På detta sätt kan samma personaliserade reklambudskap visas på alla terminaler du loggar in på ditt Google-konto med.

För att stödja denna funktion samlar Google Analytics in av Google autentiserade användar-ID som temporärt kopplas ihop med våra Google Analytics-data för att definiera och skapa målgrupper för annonsreklam på olika enheter.

Du kan permanent invända mot remarketing/targeting på flera enheter genom att inaktivera personaliserad reklam i ditt google-konto. För detta ändamål följ den här länken: www.google.com/settings/ads/onweb/.

Sammanfattningen av insamlad data på ditt Google-konto kommer uteslutande att ske på grundval av ditt samtycke som du kan lämna eller återkalla hos Google (GDPR artikel 6.1 (a). Vid datainsamling som inte sammanförs i ditt Google-konto (t.ex. på grund av att du inte har ett Google-konto eller har invänt mot sammanföringen) sker insamlingen av uppgifterna på grundval av GDPR artikel 6.1 (f). Det berättigade intresset beror på det faktum att webbplatsens operatör är intresserad av den anonymiserade analysen av webbplatsens besökare för reklamändamål.

Närmare information och uppgiftsskyddsbestämmelserna finns i Googles sekretesspolicy: policies.google.com/technologies/ads.

 

4. Google AdWords och Google Conversion Tracking

 

Den här webbplatsen använder Google AdWords. AdWords är ett digitalt annonseringsverktyg som tillhör Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Inom ramen för Google AdWords använder vi det så kallade conversion tracking. När du klickar på en annons som publiceras av Google sätts en cookie för conversion tracking. Cookies är små textfiler som webbläsaren sätter på användarens dator. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering av användarna. Om användaren besöker vissa sidor på den här webbplatsen och cookien inte har gått ut än, kan Google och vi se att användaren klickat på annonsen och omdirigerats till den här sidan.

Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Dessa cookies kan inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Information som inhämtats med hjälp av conversion-cookies är till för att skapa conversion-statistik för AdWords-kunder som bestämt sig för conversion tracking. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickat på deras annons och omdirigerats till en sida som försetts med en conversion tracking-tagg. Du får emellertid inte någon information som personligen kan identifiera användare. Om du inte vill delta i spårning kan du invända mot den här användningen genom att enkelt inaktivera denna cookie för Google Conversion Tracking via din webbläsare under användarinställningar. Du kommer då inte att tas upp i statistiken för conversion tracking.

Lagring av "conversion-cookies" och användningen av detta spårningsverktyg sker på grundval av GDPR artikel 6.1 (f). Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse att analysera användarbeteendet för att optimera både sin webbplats och reklam.

Mer information om Google AdWords och Google Conversion Tracking finns i Googles sekretesspolicy: policies.google.com/privacy.

Du kan ställa in din webbläsare så att du blir informerad om lagringen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, acceptera cookies för vissa fall eller generellt helt utesluta samt automatisk radera cookies när du stänger webbläsaren. Inaktivering av cookies kan begränsa funktionaliteten på denna webbplats.

 

VI. Rättigheter för berörda personer

Om du behandlar personuppgifter är du den registrerade i S.d. GDPR och du har följande rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige:

1. Informationsrättigheter

Du kan begära att den personuppgiftsansvarige bekräftar om personuppgifter, som berör dig, behandlas av oss. 

Om en sådan behandling föreligger kan du be den personuppgiftsansvarige om följande information:

 • för vilket syfte personuppgifterna behandlas;
 • kategorierna för personuppgifterna som behandlas;
 • mottagarna resp. kategorierna av mottagare till vilka personuppgifter som berör dig har offentliggjorts eller avslöjats eller fortfarande offentliggörs;
 • den planerade varaktigheten för lagringen av dina personuppgifter eller, om specifik information om detta saknas, kriterier för fastställning av lagringstiden;
 • förekomst av rätten att korrigera eller radera dina personuppgifter, rätt att begränsa den personuppgiftsansvariges behandling eller rätt att invända mot denna behandling; 
 • förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet;
 • all tillgänglig information om datans härkomst om personuppgifterna inte har samlats in från den registrerade;
 • förekomsten av ett automatiserat beslutsfattande inklusive profilering enligt Art. 22 par. 1 och 4 GDPR och - åtminstone i dessa fall - talande information om involverad logik samt tillämpningsområdet och önskade effekter av en sådan behandling för berörd person.

Du har rätt att begära information om dina personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation. I detta sammanhang kan du begära information om lämpliga garantier enl. Art. 46 GDPR i samband med överföringen.

2. Rätt till rättelse 

Du har rätt till rättelse och/eller komplettering gentemot den personuppgiftsansvarige, om behandlade personuppgifter som berör dig är felaktiga eller ofullständiga. Personuppgiftsansvarige måste omgående genomföra rättelsen.

3. Rätt till begränsning av behandlingen

Under följande förutsättningar kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas:

 • om du bestrider att personuppgifterna som berör dig är korrekta under en period som tillåter den personuppgiftsansvarige att verifiera att personuppgifterna är korrekta;
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär att användningen av personuppgifterna ska begränsas;
 • den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för behandlingens syfte, men du behöver dem för tillämpning, utövande eller försvara rättsanspråk, eller
 • om du har invänt mot bearbetningen enligt Art. 21 par. 1 GDPR och det ännu inte är fastställt att den personuppgiftsansvariges legitima skäl överväger dina skäl.

Om behandlingen av personuppgifterna som berör dig begränsades får dessa data - bortsett från dess lagring - endast användas med ditt samtycke eller för att tillämpa, utöva eller försvara rättsanspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter, eller av skäl av allmänt intresse för unionen eller en medlemsstat.

Om behandlingen begränsades enligt ovan nämna förutsättningar underrättas du av den personuppgiftsansvarige innan begränsningen upphävs.

4. Rätt att radera

a) Raderingsplikt

Du kan begära att den personuppgiftsansvarige omgående raderar personuppgifter som berör dig, och den personuppgiftsansvarige är skyldig att omgående radera dessa data om något av följande skäl gäller:

 • Personuppgifterna som berör dig är inte längre nödvändiga för de syften de samlades in för eller behandlades på annat sätt.
 • Du återkallar ditt samtycke, som behandlingen enl. Art. 6 par. 1 punkt a eller Art. 9 par. 2 punkt a GDPR stödjer sig på, och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen. 
 • Du lämnar in en invändning mot behandlingen enl. Art. 21 par. 1 GDPR och det finns inga legitima skäl för behandlingen, eller du lämnar in en invändning mot behandlingen enl. Art. 21 par. 2 GDPR. 
 • Personuppgifter som berör dig har behandlats på orättmätigt sätt. 
 • Radering av personuppgifter som berör dig krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet enligt unionsrätten eller lagen i medlemsstaterna som åligger den personuppgiftsansvarige. 
 • Personuppgifter som berör dig samlades in anknytning till erbjudna tjänster från informationssamhället enligt Art. 8 par. 1 GDPR.

b) Information till tredje part

Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifter som berör dig, och om denne enl. Art. 17 par. 1 GDPR är skyldig att radera dessa, ska denne vidta lämpliga åtgärder med hänsyn tagen till tillgängliga teknologier och implementeringskostnader, även av teknisk art, för att informera den registeransvarige, som behandlar personuppgifter, att du som berörd person har begärt att alla länkar till personuppgifterna eller kopior eller replikationer av dessa personuppgifter ska raderas. 

c) Undantag från raderingsplikten

Rätten att radera består inte om behandlingen är nödvändig

 • för att utöva rätten till yttrandefrihet och information;
 • för att uppfylla en lagstadgad skyldighet som kräver behandling enligt unionsrätten eller medlemsstaterna, som åligger den personuppgiftsansvarige, eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller sker under utövande av offentlig myndighet, som har anförtrotts till den personuppgiftsansvarige;
 • av skäl av allmänt intresse inom området för allmän hälsa enligt Art. 9 par. 2 punkt h samt Art. 9 par. 3 GDPR;
 • för arkiveringssyfte som ligger i allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enl. Art. 89 par. 1 GDPR, såvitt den lag som anges under avsnitt a) sannolikt omöjliggör eller allvarligt begränsar att målen för denna behandling förverkligas, eller
 • för tillämpning, utövande eller försvar av rättsanspråk.

5. Rätt till information

Har du hävdat rätten att korrigera, radera eller begränsa behandlingen till den personuppgiftsansvarige, är denne skyldig att informera alla mottagare, till vilka dina personuppgifter har offentliggjorts, om att datan har korrigerats eller raderats eller att behandlingen har begränsats, om inte detta visar sig vara omöjligt eller involverar oproportionerlig ansträngning.

Du har rätt att informeras om dessa mottagare av den personuppgiftsansvarige.

6. Rätt till dataöverförbarhet

Du har rätt att erhålla personuppgifterna som berör dig, som du har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige, i en strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Dessutom har du rätt att överföra dessa data till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder av den personuppgiftsansvarige som personuppgifterna tillhandahölls till, förutsatt att

 • behandlingen är baserat på ett samtycke enl. Art. 6 par 1 punkt a GDPR eller Art. 9 par. 2 punkt a GDPR eller avtal enl. Art. 6 par. 1 punkt b GDPR och
 • behandlingen sker med hjälp av automatiserat förfarande.

Under utövande av denna rätt har du även rätt att påverka att personuppgifter som berör dig överförs direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan såvitt det är tekniskt möjligt. Friheter och rättigheter för andra personer får inte påverkas av detta.

Rätten till dataöverförbarhet gäller inte för behandling av personuppgifter som krävs för att fullgöra en uppgift, som ligger i allmänt intresse eller sker under utövande av offentlig myndighet som har anförtrotts åt den personuppgiftsansvarige.

7. Rätt att invända

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, av skäl som härrör till din speciella situation, som sker på grund av Art. 6 par. 1 punkt e eller f GDPR; detta gäller även för profilering baserad på dessa bestämmelser. 

Den personuppgiftsansvarige behandlar inte längre personuppgifter som berör dig, om inte denne kan uppvisa tvingande legitima skäl för behandlingen, som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen gynnar tillämpningen, utövandet eller försvaret av rättsanspråk.

Om personuppgifterna som berör dig behandlas, för att bedriva direktreklam, har du rätt att när som helst invända mot att personuppgifter som berör dig behandlas för sådan reklam; detta gäller även för profileringen såvitt den associeras med sådan direktreklam.

Om du invänder mot behandlingen för direktreklam kommer personuppgifter som berör dig inte längre att behandlas för detta ändamål.

I samband med användning av informationssamhällets tjänster - oavsett direktivet 2002/58/EG - har du möjlighet att utöva din invändningsrätt genom automatiserat förfarande, vid vilka tekniska specifikationer används.

8. Rätt att återkalla samtycket till dataskydd

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till dataskydd. Genom återkallandet av samtycket påverkas inte rättmätigheten av behandlingen som har utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet.

9. Automatiserat beslut i enskilda fall inklusive profilering

Du har rätt att inte underkasta dig ett beslut uteslutande baserat på en automatiserad behandling - inklusive profilering - som kommer att utvecklas till rättsverkningar gentemot dig eller påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet 

 • krävs för att ingå eller uppfylla ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvarige,
 • är tillåtet på grund av Unionens eller medlemsstaternas rättsliga bestämmelser, som den personuppgiftsansvarige är föremål för, och dessa rättsliga bestämmelser innehåller lämpliga åtgärder för att tillvarata dina rättigheter och friheter samt dina legitima intressen eller
 • sker med ditt uttryckliga samtycke.

Dessa beslut får emellertid inte baseras på särskilda kategorier av personuppgifter enligt Art. 9 par. 1 GDPR, såvida inte Art. 9 par. 2 punkt a eller g gäller och lämpliga åtgärder för att skydda rättigheterna och friheterna samt dina legitima intressen har vidtagits.

När det gäller fall som anges i punkterna (1) och (3) ovan vidtar den personuppgiftsansvarige lämpliga åtgärder för att tillvarata dina rättigheter och friheter samt dina legitima intressen, där åtminstone rätten att erhålla ett ingripande av en person från den personuppgiftsansvariges sida, framläggande av en egen ståndpunkt och överklagande av beslutet ingår.

10. Rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet

Utan att påverka en annan förvaltningsrättslig eller juridisk rättslig åtgärd har du rätt att överklaga till en tillsynsenhet, i synnerhet i medlemsstaten som du bor i, som din arbetsplats befinner sig i eller platsen där den påstådda överträdelsen ägde rum , om du är av den åsikten att behandlingen av personuppgifterna som berör dig inte uppfyller GDPR. 

Tillsynsmyndigheten som överklagan lämnades in till meddelar den klagande om status och resultat av överklagan inklusive möjligheten till juridiskt rättsmedel enligt Art. 78 GDPR.

VII. Externa länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar tillhörande tredje part. Såvitt denna inte är påtagligt igenkännbar upplyser vi dig om att det handlar om en extern länk. Vi kan inte påverka innehållet och utformningen på dessa sidor som tillhör externa tillhandahållare. Denna information om dataskydd gäller således inte där.

VIII. Ändring av denna integritetspolicy 

Den ständiga vidareutvecklingen av Internet och de därmed sammanhängande ändringar av gällande rättsprinciper kräver då och då en ändring av vår information om dataskydd. Vi kommer på denna plats att informera dig om motsvarande nyheter. 

IX. Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarig i enlighet med GDPR och andra nationella dataskyddslagar i EU-medlemsstaterna samt andra dataskyddsbestämmelser är: 

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3
31860 Emmerthal 
Tyskland

Telefon: +49 5155-624-0

E-post: info@neudorff.de 
Webbsida: www.neudorff.de 

Fullständigt impressum hittar du här: www.neudorff.se/informationen/ansvarig-utgivare.html 

XI. Kontaktuppgifter till personuppgiftsombudet

Kontaktuppgifterna till personuppgiftsombudet hos den personuppgiftsansvarige är:

Thomas Werning, datenschutz@neudorff.de 

Version: Juni 2019